นโยบายความเป็นส่วนตัว


นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
บริษัท เรนนี่ คอปเปอเรชั่น จำกัด จัดทำนโยบายฉบับนี้ขึ้น เพื่ออธิบายถึงวิธีการที่บริษัทฯ ปฏิบัติต่อ
ข้อมูลส่วนบุคคลของเจ้าของข้อมูล เช่น การรวบรวม การจัดเก็บ การใช้ และการเปิดเผย รวมถึงสิทธิต่าง ๆ เป็น
ต้น และเพื่อให้เจ้าของข้อมูลทราบถึงนโยบายในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของบริษัทฯ บริษัทฯ จึงประกาศ
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ดังนี้


ข้อมูลส่วนบุคคล
“ข้อมูลส่วนบุคคล” หมายถึง ข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลซึ่งทำให้สามารถระบุตัวบุคคลนั้นได้ ไม่ว่าทางตรง
หรือทางอ้อม แต่ไม่รวมถึงข้อมูลของผู้ถึงแก่กรรมโดยเฉพาะ


การเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล
การเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล บริษัทฯ จะใช้วิธีการที่ชอบด้วยกฎหมายและเป็นธรรม โดยจะเก็บ
รวบรวมและจัดเก็บข้อมูลเท่าที่จำเป็นแก่การใช้งานของบริษัทฯ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์หรือวิธีการอื่น ตาม
วัตถุประสงค์ที่ได้ขอข้อมูลส่วนบุคคลไว้และตามที่กฎหมายกำหนด ทั้งนี้บริษัทฯ จะดำเนินการให้เจ้าของข้อมูล
รับรู้และให้ความยินยอม ก่อนหรือขณะที่มีการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล


วัตถุประสงค์ในการจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคล
1. บริษัทฯ มีการรวบรวม จัดเก็บ ใช้ ข้อมูลส่วนบุคคลของเจ้าของข้อมูล เพื่อสิทธิประโยชน์ต่างๆ ของ
เจ้าของข้อมูลและประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ เช่น การจัดกิจกรรมส่งเสริมการขาย การวิจัยตลาด
การจัดทำฐานข้อมูลและใช้ข้อมูลเพื่อเสนอสิทธิประโยชน์ตามความสนใจของเจ้าของข้อมูล หรือเพื่อประโยชน์ใน
การวิเคราะห์และนำเสนอผลิตภัณฑ์ใด ๆ ของบริษัทฯ หรือเพื่อวัตถุประสงค์อื่นใดที่ไม่ต้องห้ามตามกฎหมาย หรือ
เพื่อตามกฎหมายหรือกฎระเบียบที่ใช้บังคับกับบริษัทฯ ทั้งขณะนี้และภายหน้า รวมทั้งยินยอมให้บริษัทฯ ส่ง โอน
หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลให้แก่บริษัทในเครือ บริษัทในกลุ่มธุรกิจ พันธมิตรทางธุรกิจ หรือผู้ประมวลผลข้อมูล
2. บริษัทฯ จะจัดเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของเจ้าของข้อมูลไว้ตามระยะเวลา หรือเท่าที่จำเป็นตาม
วัตถุประสงค์ที่เจ้าของข้อมูลได้ให้ความยินยอมไว้เท่านั้น หากภายหลังบริษัทฯ มีการเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์
บริษัทฯจะแจ้งให้เจ้าของข้อมูลทราบต่อไป

ข้อจำกัดในการใช้และ/หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล
บริษัทฯ จะใช้และ/หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของเจ้าของข้อมูลตามวัตถุประสงค์ที่ได้ขอความยินยอม
จากเจ้าของข้อมูลไว้เท่านั้น และบริษัทฯ จะกำกับดูแลพนักงาน เจ้าหน้าที่ หรือผู้ปฏิบัติงานของบริษัทฯ มิให้ใช้
และ/หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของเจ้าของข้อมูลนอกเหนือไปจากที่กำหนดไว้ในวัตถุประสงค์ หรือเปิดเผยต่อ
บุคคลภายนอก เว้นแต่
1. เป็นการปฏิบัติตามกฎหมาย 
2. เป็นการจำเป็นเพื่อป้องกันหรือระงับอันตรายต่อชีวิต ร่างกาย หรือสุขภาพของบุคคล
3. เป็นการจำเป็นเพื่อการตามสัญญาซึ่งเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลเป็นคู่สัญญาหรือเพื่อใช้ในการดำเนินการตามคำขอของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลก่อนเข้าทำสัญญานั้น
4. เป็นการจำเป็นเพื่อประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายของบริษัทฯ หรือของบุคคลหรือนิติบุคคลอื่นที่
ไม่ใช่บริษัทฯ
5. เป็นไปเพื่อประโยชน์ของเจ้าของข้อมูล และการขอความยินยอมไม่อาจกระทำได้ในเวลานั้น
6. เป็นไปเพื่อประโยชน์แก่การสอบสวนของพนักงานสอบสวน หรือการพิจารณาพิพากษาคดีของศาล
7. เป็นไปเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่เกี่ยวกับการจัดทำเอกสารประวัติศาสตร์หรือจดหมายเหตุ เพื่อ
ประโยชน์สาธารณะ หรือเพื่อการศึกษา วิจัย การจัดทำสถิติ ซึ่งได้จัดให้มีมาตรการป้องกันที่เหมาะสม


มาตรการรักษาความมั่นคงปลอดภัยและคุณภาพของข้อมูล
1. บริษัทฯ ตระหนักถึงความสำคัญของการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคล จึง
กำหนดให้มีมาตรการในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลอย่างเหมาะสม และสอดคล้องกับการ
รักษาความลับของข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อป้องกันการสูญหาย การเข้าถึง ทำลาย ใช้ แปลง แก้ไขหรือเปิดเผยข้อมูล
ส่วนบุคคลโดยไม่มีสิทธิ หรือโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย ตลอดจนการป้องกันมิให้มีการนำข้อมูลส่วนบุคคลไปใช้โดย
มิได้รับอนุญาต ทั้งนี้ให้สอดคล้องกับนโยบายและแนวปฏิบัติในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของบริษัทฯ
2. บริษัทฯ มีการรวบรวม จัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของเจ้าของข้อมูล เพื่อสิทธิประโยชน์ต่าง ๆ ของ
เจ้าของข้อมูลและประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ซึ่งอยู่ในขอบข่ายวัตถุประสงค์ที่ได้แจ้งไว้ก่อนหรือ
ขณะการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล โดยบริษัทฯ จะให้ความสำคัญถึงความถูกต้อง เป็นปัจจุบันของข้อมูลที่ได้
จัดเก็บ และบริษัทฯจะดำเนินมาตรการที่เหมาะสมเพื่อคุ้มครองสิทธิของเจ้าของข้อมูล

สิทธิของเจ้าของข้อมูล
1. เจ้าของข้อมูลสามารถถอน หรือยกเลิกความยินยอมที่ได้ให้ไว้กับบริษัทฯ ได้
2. เจ้าของข้อมูลสามารถขอเข้าถึง ขอรับสำเนาข้อมูลส่วนบุคคลของเจ้าของข้อมูล ตามหลักเกณฑ์และ
วิธีการที่บริษัทฯ กำหนด หรือขอให้เปิดเผยการได้มาซึ่งข้อมูลส่วนบุคคล ทั้งนี้ บริษัทฯ อาจปฏิเสธคำขอของท่าน
ได้ตามที่กฎหมายกำหนดหรือตามคำสั่งศาล
3. เจ้าของข้อมูลสามารถขอแก้ไข หรือเปลี่ยนแปลงข้อมูลส่วนบุคคลของตนเองที่ไม่ถูกต้องหรือไม่
สมบูรณ์ และทำให้ข้อมูลเป็นปัจจุบันได้
4. เจ้าของข้อมูลสามารถขอลบหรือทำลายข้อมูลส่วนบุคคลของตนเองได้เว้นแต่เป็นกรณีที่บริษัทฯ ต้อง
ปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องในการเก็บรักษาข้อมูลดังกล่าว
5. เจ้าของข้อมูลสามารถขอระงับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของเจ้าของข้อมูลที่ได้ให้ไว้กับบริษัทฯ ได้
6. เจ้าของข้อมูลสามารถขอโอนย้ายข้อมูลส่วนบุคคลของเจ้าของข้อมูลที่ได้ให้ไว้กับบริษัทฯ ไปยังผู้
ควบคุมข้อมูลรายอื่น หรือตัวเจ้าของข้อมูลเองได้
7. เจ้าของข้อมูลสามารถคัดค้านการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของเจ้าของข้อมูลกับบริษัทฯ ได้
การเปิดเผยเกี่ยวกับการดำเนินการ แนวปฎิบัติและนโยบายที่เกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคล
บริษัทฯ จะเปิดเผยแนวนโยบาย และแนวปฏิบัติในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลนี้ และหากมีการแก้ไข
ปรับปรุง บริษัทฯ จะดำเนินการเผยแพร่ ผ่าน www.wacoal.co.th และ/หรือช่องทางอื่นใดที่สามารถแจ้งให้เจ้าของ
ข้อมูลทราบถึงการแก้ไขปรับปรุงดังกล่าว
ความรับผิดชอบของบุคคลซึ่งทำหน้าที่ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล
บริษัทฯ ได้กำหนดให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องซึ่งมีหน้าที่รับผิดชอบในการกำกับดูแลการรวบรวม การจัดเก็บ
การใช้ และการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของเจ้าของข้อมูล ต้องปฏิบัติตามนโยบายและแนวปฏิบัติในการคุ้มครอง
ข้อมูลส่วนบุคคล และการรักษาความมั่งคงปลอดภัยของบริษัทฯ โดยมีการแต่งตั้งคณะทำงานด้านการคุ้มครอง
ข้อมูลส่วนบุคคล เพื่อให้คำแนะนำและตรวจสอบการดำเนินการของเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบเกี่ยวกับข้อมูลส่วน
บุคคล รวมถึงให้คำแนะนำในการปรับปรุง พัฒนาระบบการจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของบริษัทฯ ให้มีประสิทธิภาพ
มากยิ่งขึ้น

การใช้คุกกี้(Cookies)
เพื่อความสะดวกในการเข้าใช้งานระบบเว็บไซต์ของผู้ใช้บริการ บริษัทฯอาจจะใช้ระบบคุกกี้(Cookies) ใน
การตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลตัวตนของผู้ใช้งาน รวมทั้งการใช้คุกกี้ เพื่อจัดเก็บข้อมูลและสถิติต่าง ๆ ของ
การเข้าใช้งานระบบเว็บไซต์
คุกกี้(Cookies) เป็นไฟล์คอมพิวเตอร์เล็ก ๆ ที่จะทำการเก็บข้อมูลชั่วคราวที่จำเป็นลงในเครื่องคอมพิวเตอร์
ของผู้ใช้บริการ เพื่อความสะดวกและรวดเร็วในการติดต่อสื่อสาร มีผลในขณะที่เข้าใช้งานระบบเว็บไซต์
เท่านั้น คุกกี้จะหมดอายุหรือสิ้นผลเมื่อสิ้นสุดการใช้งานระบบเว็บไซต์หรือการเชื่อมโยงข้อมูลของบริษัทฯ หรือ
จนกว่าผู้ใช้บริการจะทำการลบคุกกี้นั้น หรือกระทำการที่ไม่อนุญาตให้คุกกี้นั้นทำงานอีกต่อไป อย่างไรก็ตาม
บริษัทฯ ได้ตระหนักถึงความเป็นส่วนตัวของผู้ใช้บริการเป็นอย่างดี จึงมีการใช้คุกกี้อย่างรอบคอบ โดยบริษัทฯ มี
การจัดเก็บคุกกี้จำแนกเป็น 2 ประเภท ได้แก่
1. คุกกี้ที่จัดเก็บข้อมูล ซึ่งบริษัทฯ จะจัดเก็บเข้าระบบการให้บริการสำหรับการให้บริการระบบเว็บไซต์
เพื่อใช้ในการประกอบธุรกิจตลาดแบบตรงของบริษัทฯ เท่านั้น โดยจะไม่มีการเปิดเผยหรือนำไปใช้ประโยชน์อื่น
เว้นแต่เป็นการร้องขอตามกฎหมาย
2. คุกกี้ที่จัดเก็บข้อมูลสถิติการเข้าใช้ระบบเว็บไซต์ซึ่งบริษัทฯ มีระบบการให้บริการในการตรวจสอบ
พฤติกรรมการสืบค้นข้อมูล หรือใช้บริการเชื่อมโยงข้อมูล เช่น วันและเวลาที่เข้าใช้งานระบบเว็บไซต์ การเข้าเยี่ยม
ชมเว็บไซต์หรือหน้าเว็บเพจต่าง ๆ ประเภทการสืบค้น ผู้ให้บริการระบบอินเทอร์เน็ต โดยบริษัทฯ มีการเก็บรวบรวม
ข้อมูลด้านพฤติกรรม เพื่อวัตถุประสงค์ในการปรับปรุงเว็บไซต์และการเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายเท่านั้น
ทั้งนี้ บริษัทฯ จะนำข้อมูลที่คุกกี้ได้บันทึกหรือเก็บรวบรวมไว้ไปใช้ในการวิเคราะห์เชิงสถิติ หรือใน
กิจกรรมอื่นของระบบเว็บไซต์ หรือกิจการของบริษัทฯ เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพและคุณภาพการให้บริการระบบ
เว็บไซต์ของบริษัทฯ เท่านั้น


ช่องทางการติดต่อบริษัทฯ
บริษัท เรนนี่ คอปเปอเรชั่น จำกัด
29/80 หมู่ 2 ตำบลลำโพ อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110
โทรศัพท์ 02-005-1881
Email Address : renny.renny2560@gmail.com

 

Powered by MakeWebEasy.com
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้